Tiskové zprávy a ?lánky

Informaèní listy

Trojmezenský prales
Horské smrèiny - vodní prameny i støecha na¹í zemì
Prales u pramenù Vltavy
Okna do divoèiny v èeské krajinì
©umava - národní park ra¹elini¹», pralesù a kùrovce
Národní park: Znaèka, která se dobøe prodává
Národní parky ©umava a Bavorský les, Tatranské národní parky
Kùrovcové kalamity: pøíèiny a racionální zpùsob obrany
Ple¹né jezero a Trojmezenský prales
Plöckensteinsee und Urwald im Dreiländereck („Trojmezná“)
Blokáda zachraòuje prales u pramene Vltavy
Pøíèiny a øe¹ení kùrovcové kalamity na ©umavì
Lýko¾rout smrkový

Co se pí¹e o ©umavì

Brouci v hlavì - Dan Bárta pí¹e pro Instinkt o tom, jak nemoderní je bojovat s pøírodou
Èestmír Klos - Renesance divoèiny se vyplácí
Geografické rozhledy - ©umava støedem i støetem zájmù - rozhovor ze 4. èísla, roèník 2005/6, èasopisu Geografické rozhledy, pokraèování v následujícím èísle
Karel Prach, Magda Joná¹ová - Kùrovec podporuje vznik nového lesa
Citace odborníkù
Hans Bibelriether - Chránit pøírodu v národním parku
Jaromír Bláha - Návrat k divoèinì kontra pøírodní in¾enýrství
Martin Konvièka - ©umavská Hlava XXII
Martin Konvièka - ®ádní neopeøení mladíèci
Jiøí Neustupa - Oprava, správa a ochrana pøírody
Interview s kùrovcem
srpen 2008 - Polemika vedoucího programu Lesy Hnutí DUHA Jaromíra Bláhy se senátorem Tomá¹em Jirsou
Lýko¾rout mozkový

17. záøí 2008 - Václav Cílek, Jak kùrovec zahrádkaøil (17. 9. 2008, ÈRo 3 Vltava)
záøí 2007 - Polemika vedoucího programu Lesy Hnutí DUHA Jaromíra Bláhy s jihoèeským hejtmanem Janem Zahradníkem

12. øíjna 2005 - Jaromír Bláha - Václav Klaus: z ly¾aøe kùrovcobijcem
11. øíjna 2005 - Klatovský deník - Umírání a ¾ivot? Fascinující!
12. záøí 2005 - Jan Zrzavý, Martin Konvièka - Volání divoèiny
2. záøí 2005 - Radovan Holub - Národní park není hospodáøský les
5. srpna 2005 - Vladimír Just - Nový slovník floskulí
5. srpna 2005 - Jaromír Bláha - Ohlédnutí za VIII. Snìmem lesníkù "©umava - zelená støecha Evropy"

 

1. listopadu 2004 - Juraj Lukáè - Neomylné in¹titúcie a medvede

 

18. záøí 2003 - Radovan Holub - Karel Kaòák: Obávám se vlády inteligentních ulièníkù
11. záøí 2003 - Petr Ku¾vart - Jaké pouèení z pochodu kùrovcovou ©umavou?

 

24. srpna 2001 - Mojmír Vla¹ín - Tisková konference o Ramsarské misi

 

20. prosince 2000 - Jaromír Bláha - Vy¹etøí policie pøípad tajemných vrtulníkù nad Ztracenou slatí?
31. srpna 2000 - VLADIMÍR JUST - Balada o Jezerní slati aneb Pravdivý pøíbeh zóny è. 69
24. èervence 2000 - VLADIMÍR JUST - Na ©umavì je holina...
21. èervence 2000 - Radana Císaøová - Projde správì ¹umavského národního parku dal¹í hrubé poru¹ení zákona?
èervenec 2000 - Jaromír Bláha - Trojmezná - rok poté
26. èervna 2000 - Jaromír Bláha - Národní park ©umava je stále ohro¾en
9. èervna 2000 - Radovan Holub - ©umavská hra na schovávanou
duben 2000 - Petr Roth - "©umavská kauza" oèima odstupujícího øeditele odboru ochrany pøírody M®P Petra Rotha nejen o ©umavì
duben 2000 - JAN ULMON - Pátá kolona
bøezen 2000 - Vasil Hutník - Nepovy¹ujme svùj názor na jedinou pravdu
bøezen 2000 - Odpovìï na výzvu republikového výboru Èeské lesnické spoleènosti

 

prosinec 1999 - Blokáda zachránila Trojmezenský prales
27. øíjna 1999 - Franti¹ek Sehnal - ©umava a lýko¾rout smrkový
25. záøí 1999 - Jaromír Bláha - Konec blokády, zaèátek diskuse
14. záøí 1999 - Igor Míchal - Motorová pila není první pomoc
9. záøí 1999 - RADOVAN HOLUB - POTØEBUJEME NÁRODNÍ PARK ©UMAVA?
24. srpna 1999 - Radovan Holub - Pøímo tøídní boj o Národní park ©umava
20. srpna 1999 - Vladimír Just - Obelisk pro aktivisty
1. srpna 1999 - Mojmír Vla¹ín - Obhájci kùrovce - ztroskotanci a samozvanci ?
srpen 1999 - Mojmír Vla¹ín - O Bumbrlíèku lýko¾routovi a jiné pohádky
srpen 1999 - Petra Vetecníková - Mezi Magorem a In¾enýrem
25. èervna 1999 - Martin Brani¹ - ©umavo ¾ij! Smrt diletantùm a hyenám!
22. dubna 1999 - Jaromír Bláha - MINISTROVO ROZHODNUTÍ O ©UMAVÌ JE HOR©Í NE® KALAMITA
21. dubna 1999 - Jaromír Bláha - FALE©NÝ KOMPROMIS MINISTRA KU®VARTA
20. dubna 1999 - Michal Rezek - Fundamentalismus kompromisu
19. dubna 1999 - Jaromír Bláha, RNDr. Franti¹ek Krahulec CSc. - EKOLOGIÈTÍ ODBORNÍCI, POLITICI A KÙROVEC
13. dubna 1999 - Josef Bele, Tomá¹ Hájek - Ekologictí fundamentalisté a kurovec
10. dubna 1999 - Jakub Patoèka - Se¾erou kùrovci Ku¾vartovu reputaci ?

Tiskové zprávy

4. února 2014 - Czech Globe dopis ministrovi

26. dubna 2011 - Stráský zatím v národním parku kácet nemù¾e
21. dubna 2011 - Reakce Hnutí DUHA na stanovisko M®P ke kácení na ©umavì
19. dubna 2011 - BirdLife Partnership appeal to save the Sumava forest in Czech Republic
19. dubna 2011 - Vìdci zalo¾ili Stínovou vìdeckou radu Národního parku ©umava
18. dubna 2011 - Jan Stráský u¾ vyznaèuje tì¾bu, na ministra neèeká
11. dubna 2011 - 115 vìdcù, pìt ústavù Akademie vìd a tøi univerzity ¾ádají ministra, aby nedovolil kácení na ©umavì
8. dubna 2011 - Václav Havel podpoøil ochranu ©umavy
28. bøezna 2011 - Vìdci dùraznì varují pøed plány nového vedení NP ©umava
25. bøezna 2011 - Øeditel národního parku chce, aby harvestory vjely dokonce i do ¹umavských slatí
17. bøezna 2011 - Jarní kampaò - Netunelujte lesy
11. bøezna 2011 - Stráský nechce na ©umavì zahranièní turisty
7. bøezna 2011 - Vìdecká rada národního parku na ©umavì rezignovala
7. bøezna 2011 - Tisková zpráva odstoupiv¹ích èlenù vìdecké sekce Rady NP ©umava
28. února 2011 - První test Stráského na ©umavì
14. února 2011 - Kandidát ODS øeditelem národního parku na ©umavì
11. ledna 2011 - Ve Vimperku vznikla nová ekoporadna a ©umavské ekocentrum

 

20. prosince 2010 - Zimní pozorování zvìøe
16. prosince 2010 - Nová vize: Lunapark ©umava
10. prosince 2010 - Pøechodové body v NP ©umava
30. listopadu 2010 - Stromy v NP ©umava mají rùzné stáøí
16. listopadu 2010 - Anketa: Turisté jezdí na ©umavu kvùli národnímu parku
1. listopadu 2010 - Konec øeditele ¹umavského národního parku: Za koho dýchá Pavel Drobil tentokrát?
18. øíjna 2010 - Divoèina Národního parku Bavorský les podporuje turismus
14. øíjna 2010 - Senátor Jirsa kriticky hodnotí i NP Bavorský les
12. øíjna 2010 - Hnutí DUHA navrhuje vybrat 3 % èeské krajiny a ponechat je divoké pøírodì a turistùm
11. øíjna 2010 - Revitalizace ¹umavských ra¹elini¹»
29. záøí 2010 - ©umavský národní park dostal díky prùhledným tendrùm cenu za nejvíce otevøený úøad
29. záøí 2010 - Projekty zoologù NP ©umava– telemetrie a fotopasti
29. záøí 2010 - Správa NP a CHKO ©umava si vá¾í udìlení pozitivního ocenìní
24. záøí 2010 - Orli na ©umavì
21. záøí 2010 - Projekt „©kolní výlety na ©umavu a do Bavorského lesa“
20. záøí 2010 - Pøirozená obnova v lesích NP ©umava
17. záøí 2010 - Dal¹í lidé pøijedou pomáhat lesùm na ©umavì
11. záøí 2010 - Ministr Drobil na ©umavì: reakce Hnutí DUHA
10. záøí 2010 - Drobil jede na ©umavu. Odborníky nepotøebuje
6. záøí 2010 - Návrat vlkù na ©umavu: reakce Hnutí DUHA
2. záøí 2010 - Náv¹tìvnost ve sledovaných lokalitách NP ©umava
1. záøí 2010 - V NP ©umava upravujeme trasy pro handicapované
23. srpna 2010 - Hnutí DUHA provede pralesy a holinami na ©umavì
20. srpna 2010 - Správa NP a CHKO ©umava vychází turistùm vstøíc a otevírá dal¹í nouzové nocovi¹tì
10. srpna 2010 - Vypou¹tìní mláïat pu¹tíka bìlavého do volné pøírody
10. srpna 2010 - Nejnav¹tìvovanìj¹í ¹umavská pou» u Hauswaldské kaple
10. srpna 2010 - Cyklotrasy na ©umavì a v Bavorském lese
5. srpna 2010 - Kam na ©umavì a v Bavorském lese, kdy¾ nepøeje poèasí
22. èervence 2010 - ©umavu chtìjí potopit podnikatelé okolo Zemanovcù a ODS
19. èervence 2010 - Povydøí lze nejen vidìt, ale i sly¹et, a to díky tzv. „uchu“
17. èervence 2010 - Øeditel NP Bavorský les reaguje na Demmelbauerova tvrzení
16. èervence 2010 - Hnutí DUHA zve na dovolenou vlakem v èeské pøírodì
14. èervence 2010 - Státní lesy plánují kompletnì pøevzít národní parky
2. èervence 2010 - Pro turisty otevíráme novou nauènou stezku
30. èervna 2010 - „©umavská divoèina“ – expozice NP ©umava je souèástí výstavy Wild Wonders of Europe
21. èervna 2010 - Turisté se bìhem léta dozvìdí víc o ¹umavském pralese
12. kvìtna 2010 - Pùl miliardy pro ©umavu
11. kvìtna 2010 - Prohlá¹ení Správy NP a CHKO ©umava k probíhající pøedvolební kampani
7. dubna 2010 - Karty odkryty: holou ©umavu bez lesù chtìjí Zeman a komunisté
10. bøezna 2010 - Zahájení procesu vedoucího k udìlení diplomu NP

 

22. prosince 2009 - ©umava dostala u¾iteèný vánoèní dárek
13. prosince 2009 - ©umava: zmen¹ení národního parku by byl bezprecedentní krok
3. prosince 2009 - ©umava vystavuje v Bruselu. Krajina a lidé ze ©umavy ve tøech tisíciletích je název výstavy...
25. listopadu 2009 - Turisté na ©umavu jezdí kvùli národnímu parku. Lidé oèekávají, ¾e zde najdou divokou pøírodu
12. listopadu 2009 - Nové dobrodru¾ství v NP ©umava se jmenuje Geocaching. V NP ©umava je v této chvíli témìø dokonèen pilotní projekt tzv. multicache a hra bude od tohoto víkendu spu¹tìna
11. listopadu 2009 - Na ©umavì bylo ocenìno znaèkou ©umava originální produkt dal¹ích 9 ubytovacích zaøízení
3. listopadu 2009 - Dohoda Zimoly a Krejèího mù¾e ohrozit národní park na ©umavì
22. øíjna 2009 - Na ©umavì Vás èeká originalita, Dal¹ích 7 výrobcù získalo regionální znaèku ©umava originální produkt
14. øíjna 2009 - K náv¹tìvì Národního parku ©umava
14. øíjna 2009 - Sobotka do pralesa vùbec nedo¹el
22. záøí 2009 - ©umava deset let po mírumilovné blokádì kácení v Trojmezenském pralese
15. záøí 2009 - Národní parky ©umava a Bavorský les získaly certifikát federace EUROPARC
5. záøí 2009 - Zeman na vlastní oèi vidìl, jak opìt roste zdravý, zelený prales
4. záøí 2009 - Proè ta exhibice s Národním parkem ©umava?
4. záøí 2009 - 1200 svìtových vìdcù doporuèuje chránit pralesy na ©umavì
4. záøí 2009 - Biologové z celého svìta v Praze: ochrana biodiverzity je zásadní. I na ©umavì
28. srpna 2009 - O národním parku bez národního parku
27. srpna 2009 - Situaci v ¹umavských lesích není nutné dramatizovat
27. srpna 2009 - Lidé vyrazili na poznávací tùru napøíè ©umavou
7. srpna 2009 - Zaparkuj a jdi dál
21. èervence 2009 - Ministr Ladislav Miko nav¹tívil Modrý sloup. Na hranici Národních parkù ©umava a Bavorský les se nachází tøi nová pøechodová místa...
17. èervence 2009 - Lidé budou týden pomáhat lesùm na ©umavì
10. èervence 2009 - Otevíráme tøi nová pøechodová místa v Národním parku ©umava
2. èervence 2009 - Turisté se bìhem léta dozvìdí víc o ¹umavském pralese
25. èervna 2009 - Národní park Bavorský les slaví ètyøicátiny a je inspirací pro ©umavu
16. èervna 2009 - Vyhlá¹ení NP Bavorský les = ètyøicetiletý úspìch
8. èervna 2009 - Bavorský nejvy¹¹í soudní dvùr pøijal pro budoucí vývoj NP Bavorský les významné rozhodnutí
4. èervna 2009 - Bavorský ústavní soud: Divoèina je v poøádku
25. kvìtna 2009 - Praha otevøe cestu evropské divoèinì
20. kvìtna 2009 - Kùrovec láme rekordy. Ale v hospodáøských lesích, ne v národním parku
12. kvìtna 2009 - Zeman chce holou ©umavu bez lesù
12. kvìtna 2009 - Stanovisko vìdcù l prohlá¹ení Milo¹e Zemana o ©umavì ze dne 12.5.2009
23. dubna 2009 - ©umavské obce by se nemìly nechat zatáhnout do politických zájmù
3. dubna 2009 - Milo¹ Zeman ká¾e vodu a pije víno
16. bøezna 2009 - Vìdci u¾ nechtìjí poslouchat opakované nepravdy
23. února 2009 - Vedoucí programu Hnutí DUHA dostal cenu za ochranu lesù
23. ledna 2009 - Poslední pochyby konèí --- ©umava je a bude zelená

 

18. prosince 2008 - Jak se ¾ije pu¹tíkùm bìlavým na ©umavì bìhem zimy
26. listopadu 2008 - Telemetrie pomáhá poznat ¾ivot jelenù i rysù na ©umavì
24. listopadu 2008 - Turisté podporují ponechání lesù v parku pøírodì Anketa: náv¹tìvníky neodrazují suché stromy, ale holiny
3. listopadu 2008 - Poloha v národním parku je pro obce výhodou, ukazuje studie
31. øíjna 2008 - Èísla nastavila politikùm volební zrdcadlo Na ©umavì se ¾ádná apokalypsa nekoná
13. øíjna 2008 - Lépe ne¾ stra¹it lidi mrtvými stromy je ukazovat mladé a zelené
3. øíjna 2008 - Veøejné mínìní o ©umavì --- reakce Hnutí DUHA Kampaò proti parku nepodporují ani hejtmanovi volièi
3. øíjna 2008 - Prùzkum: Jihoèe¹i dávají na ©umavì pøednost ochranì pøírody
1. øíjna 2008 - Sèítání: stav perlorodek v horní Vltavì je kritický
26. záøí 2008 - Ministerstvo si vymý¹lelo v tiskové zprávì Alarmovalo únikem kùrovce, ale o ¾ádném neví
23. záøí 2008 - Politici mají divoce zvelièené pøedstavy o kùrovci Ale vìdí, ¾e kácení na ©umavì hubí daleko víc stromù
4. záøí 2008 - M®P nesouhlasí s návrhem zákona o NP ©umava od Plzeòského kraje
3. záøí 2008 - Plzeòský kraj chce odstøelit Bursíkovu snahu o dohodu s obcemi na ©umavì
26. srpna 2008 - Aldo Leopold na Poledníku
20. srpna 2008 - Hnutí DUHA provede pralesy a holinami na ©umavì
19. srpna 2008 - Rakouský vlastník lesù po¹kozuje èeský národní park
12. srpna 2008 - Hnutí DUHA: ukonèete dohady, otevøete pøechody
7. srpna 2008 - Kùrovcová kalamita se ¹íøí. Úplnì jinde ne¾ na ©umavì. Ministr zemìdìlství ve sporu se svými vlastními experty
30. èervence 2008 - Horské smrèiny na ©umavì se úspì¹nì obnovují
11. èervence 2008 - Námìstek ministra ¾ivotního prostøedí Franti¹ek Pelc dnes nav¹tívil ©umavu
4. èervence 2008 - Lidé budou týden pomáhat lesùm na ©umavì
3. èervence 2008 - Senátoøi navrhují experiment se ©umavou
1. èervence 2008 - Turisté se bìhem léta dozví víc o ¹umavském pralese
19. èervna 2008 - Národní park je necelé procento kùrovcové kalamity

18. øíjna 2007 - Boletice: Hnutí DUHA zveøejòuje dùkazy
27. záøí 2007 - Turisté na ©umavì radìji suché stromy ne¾ kácení.
20. záøí 2007 - Konferenci o ©umavì sponzorují døevaøi. Zato nìkdo chybí. Vìdci.
21. srpna 2007 - Hnutí DUHA provede pralesy a holinami na ©umavì.
3. srpna 2007 - Po¹kozování boletických lesù pokraèuje.
19. èervence 2007 - ©kody v ¹umavských lesích vesmìs nelze napravit.
10. èervence 2007 - Správci Boletic zbyteènì znièili velké plochy lesa.
4.èervence 2007 - Národním parkem pochodují ¹umavská zvíøátka.
30. èervna - Podrobný program týdne ©umava 007.
15.èervna 2007 - Turisté se celé prázdniny dozví více o ¹umavských pralesích.
6. bøezna 2007 - Na ©umavì nesmíme opakovat minulé chyby.
6. bøezna 2007- Na ©umavì padlo koneèné rozhodnutí.

28. prosince 2006 - ©umavský prales se obnovuje rychleji, ne¾ se èekalo.
27. kvìtna 2006 - V Bavorsku povodnì nebyly
18. dubna 2006 - ©umava: ve snìmovnì konference bez konferujících, komunikace bez komunikujících
13. dubna 2006 - Reakce Hnutí DUHA na stanovisko Miroslava Kalouska
13. dubna 2006 - Lidová strana pøevzala øízení ©umavy, Kalousek chce vykácené kopce
12. dubna 2006 - Málo a pozdì: na ©umavì se neplní odborná doporuèení, dlouho èeká

 

14. prosince 2005 - M®P bude se ¹umavskými obcemi dále jednat
12. prosince 2005 - Memorandum o spolupráci Národního parku ©umava a Národního parku Bavorský les bylo roz¹íøeno
12. prosince 2005 - Mezník v historii ¹umavského národního parku
25. listopadu 2005 - ©umava obdr¾ela v 9.roèníku národní soutì¾e Rhodos presti¾ní cenu za image
6. øíjna 2005 - ©ance pro regiony národních parkù
22. záøí 2005 - Co ukázala kalamita v Tatrách?
22. záøí 2005 - ©umava: dohoda s regionem je krok vpøed, ale ústup
21. dubna 2005 - Projekt ¹etrného turismu - pøíle¾itost pro Biosférickou rezervaci ©umava

 

29. listopadu 2004 - ©umavì zvoní Zvonková
24. záøí 2004 - Povodni na Vydøe pomohlo kácení
20. záøí 2004 - Na ©umavu se musí vrátit korektní diskuse, pí¹e Hnutí DUHA ministru Ambrozkovi
1.9.2004 - Pochod po sousedních národních parcích na ©umavy vedl k poznání vývojových cyklù pøírody
16. èervence 2004 - Správci ©umavy plní slib, obnoví národní park
8. èervna 2004 - Dva ekologové o Národním parku ©umava
3. èervna 2004 - Na necelý týden nav¹tívil Národní park ©umava americký profesor Daniel Henning (1931)
2. dubna 2004 - Ekologické nevládní organizace zneklidòují závìry jednání jihoèeského hejtmana u prezidenta republiky
1. dubna 2004 - Spoleèná pøíroda versus prezidentovy sjezdovky

22. prosince 2003 - Národní park ©umava má nového øeditele
17. øíjna 2003 - Obèanské ekologické organizace protestují proti odvolání nekompromisního inspektora
1. øíjna 2003 - Plzeòský kraj a Hnutí Duha jednali o ©umavì, chtìjí spolupracovat
30. záøí 2003 - Nová koncepce je rozhodujícím obratem na ©umavì
30. záøí 2003 - Koncepce urèuje, jak dál v ochranì ¹umavské pøírody
16. záøí 2003 - Správci národního parku kryjí dal¹í kráde¾e døeva
2. záøí 2003 - Experti doporuèili nekácet vzácnou smrèinu na ©umavì
2. záøí 2003 - U Pramenù Vltavy by se kácet nemìlo
27. srpna 2003 - Lidé vyrazili na pochod ©umavou a Bavorským lesem
20. srpna 2003 - Èeský svaz ochráncù pøírody: Jsme proti kácení!
22. srpna 2003 - V pralese u pramene Vltavy padly dal¹í stromy
21. srpna 2003 - Hnutí DUHA dá pøíle¾itost udìlat si vlastní obrázek o ©umavì
14. srpna 2003 - VÝZVA ÈESKÝCH VÌDCU: ZACHRAÒME ZBYTKY ©UMAVSKÝCH PRALESÙ
14. srpna 2003 - Kácení ohro¾uje jeden z nejvzácnìj¹ích pralesù ©umavy
4. srpna 2003 - Správa ©umavy tì¾ce po¹kodila vzácný les
23. èervence 2003 - ®lábek opìt obnoví kácení pralesù na ©umavì
7. èervence 2003 - Správci ©umavy nezávislou kontrolu povolili
7. èervence 2003 - Navzdory slibùm správci ©umavy dál brání kontrole
17. èervna 2003 - Správci ©umavy blokují nezávislé kontroly
6. èervna 2003 - Na ©umavì odhalena dal¹í kráde¾ stromù
11. dubna 2003 - Hnutí DUHA ostøe proti osobnímu tónu na ©umavì
11. dubna 2003 - Výèitky ¹umavské správy proti IUCN jsou blamá¾
2. dubna 2003 - M®P obdr¾elo dal¹í mezinárodní hodnocení NP ©umava
2. dubna 2003 - Dal¹í svìtová organizace ¾ádá zmìny na ©umavì ( originál stanoviska WWF zde)
25. bøezna 2003 - Koneènì: národní park na ©umavì zmìní øeditele
21. bøezna 2003 - Øeditel se nerovná národní park
5. bøezna 2003 - Klíèový okam¾ik sporu o ©umavu
19. bøezna 2003 - Ekologické organizace ¾ádají odvolat øeditele národního parku
6. bøezna 2003 - Mezinárodní mise doporuèila, jak dál v ochranì unikátní ¹umavské pøírody
6. bøezna 2003 - Mezinárodní zpráva: bod obratu pro ©umavu (celé znìní doporuèení IUCN zde)
5. bøezna 2003 - Národní parky na ©umavì nemají být hot a èehý
12. února 2003 - Komentáø M®P k managementu v NP ©umava

12. února 2002 - Ambrozek zastaví kácení na ©umavì
17. prosince 2002 - Policejní posudek viní správce národního parku
30. listopadu 2002 - Ambrozek musí odpovìdìt na svoji vlastní interpelaci
15. listopadu 2002 - Správa národního parku prý døevo nechtìla krást
11. listopadu 2002 - Hnutí DUHA ¾ádá rezignaci øeditele národního parku
23. èervna 2002 - Monitoring: pora¾ené stromy nejsou pravdìpodobnì dokonce ani evidovány
19. èervna 2002 - ©umava: monitoring potvrzuje dal¹í ztracené stromy
10. èervna 2002 - Potvrzeno: ze ©umavy dál mizí pokácené stromy
10. èervna 2002 - Ptaèí sla»: dal¹í kráde¾ ¹umavského døeva?
7. èervna 2002 - Hnutí DUHA bude stav ¹umavské pøírody sledovat i bez povolení
4. èervna 2002 - TROJMEZNÁ: DAL©Í DEBAKL SPRÁVY PARKU
23. kvìtna 2002 - I pøes pokles kùrovce bude kácení ve zbytcích pralesù pokraèovat
16. kvìtna 2002 - Ku¾vartùv úøad: na na¹e kácení se nikdo dívat nebude
9. dubna 2002 - Ku¾vartùv úøad manipuluje mezinárodní misí na ©umavì
19. bøezna 2002 - Nové údaje z bavorského parku: konec mýtu o úspì¹nosti kácení
13. bøezna 2002 - ©umavský zákon u poslancù skonèil
20. února 2002 - Druhé kolo: na ©umavì opìt v¹ichni proti ODS
10. ledna 2002 - Tisková konference MZP
19. února 2002 - Ne¾ zaènete mystifikovat, mìli byste se domluvit
28. ledna 2002 - Tisíce podpisù proti odtr¾ení èástí národního parku na ©umavì
11. ledna 2002 - Otevøený dopis Ku¾vartovi
10. ledna 2002 - Nemù¾ete tunelovat, kdy¾ nemáte co
9.ledna 2002 - ODS navrhla zmen¹ení ¹umavského parku: klíèový snìmovní výbor je zamítl

14. listopadu 2001 - Snìmovna mo¾ná nakonec návrh o ¹umavském parku zamítne
13. listopadu 2001 - Akademie vìd: návrh ekologickych organizací na úpravu ¹umavskeho zákona je lep¹í
4. øíjna 2001 - Prùzkum veøejného mínìní: drtivá vìt¹ina odmítá zmen¹ení národního parku na ©umavì
25. záøí 2001 - Dal¹í kraj nechce zmen¹it národní park
10. záøí 2001 -Hnutí DUHA jihoèeským zastupitelùm: netrhejte ze ©umavy její nejcennìj¹í èásti
7. záøí 2001 - Národní park znamená profit pro region
17. srpna 2001 - Bavorská strana ©umavy dostává presti¾ní mezinárodní ocenìní
20. èervence 2001 - Hnutí DUHA zahajuje kampaò proti zmen¹ení národního parku
18. èervence 2001 -Spoleèné stanovisko obcí a ekologických organizací k situaci v Národním parku ©umava
30. èervna 2001 - Lidský øetìz - mezinárodní gratulace národnímu parku
19. èervna 2001 - Ano, v druhých zónách by se mìlo kácet
12. èervna 2001 - Hnutí DUHA vládì: ©umava zákon potøebuje, ale a¾ po ¹iroké debatì
8. èervna 2001 - Nejde o omyl: vedení ¹umavského parku skuteènì mystifikuje veøejnost
6. èervna 2001 - Le¾ jako vì¾. Dramatické rozmno¾ení kùrovce v Trojmezenském pralese, kterým stále argumentuje, si správa národního parku úplnì vymyslela
6. èervna 2001 - Dal¹í dopisy vìdeckých pracovníkù pøedány ministrovi Ku¾vartovi
29. kvìtna 2001 - Nový ¹umavský zákon ano, ov¹em po ¹iroké debatì
23. kvìtna 2001 - Reakce na výtky dr. Pokorného
23. kvìtna 2001 - Zatím nejmasovìj¹í protest vìdcù proti nekompetentnímu kácení na ©umavì
22. kvìtna 2001 - Sto vìdcù ¾ádá ministra Ku¾varta, aby zastavil kácení v I. zónách NP ©umava
25. dubna 2001 - Správa národního parku rozhoduje na základì prastarých údajù
4. bøezna 2001 - Raku¹ané nechtìjí na Trojmezné holiny
1. bøezna 2001 - Nepouèitelní. Správa národního parku hodlá pokraèovat v kácení nejcennìj¹ích lesù ©umavy
19. února 2001 - Výstava o ochranì lesù otevøena dnes ve výstavní síni plzeòského magistrátu
25. ledna 2001 - Nová strategie národního parku ©umava neøe¹í problémy
12. ledna 2001 - ©umavský národní park má novou strategii. Nikomu o ní ale neøekl
©umava není Temelín, øíká hornorakouská poslankynì

15.12.2000 - Reakce Hnutí DUHA na Tiskovou zprávu Národního Parku
14.12.2000 - Nad ©umavou létají tajemné helikoptéry a kradou døevo?
19.6.2000 - Inspekce prokázala nelegální tì¾bu v první zónì parku
29.5.2000 - Správa ¹umavského parku loni povolila kácení na základe údaju o výskytu kurovce, které neodpovídají výsledkum scítání
26.4.2000 - Výzkum potvrdil názory odborníkù: zásahùm proti kùrovci padne za obì» více stromù, ne¾ kalamitì
4.5.2000 - ROZHODNUTÍ O LETO©NÍM KÙROVCOVÉM KÁCENÍ NA ©UMAVE SE BLÍ®Í - Podle názoru Hnutí DUHA v¹ak nelze kladný verdikt vydat
17.2.2000 - Správa národního parku hodlá letos výraznì roz¹íøit kácení stromù v místech, která se loni sna¾ila vyèistit
17.10.2000 - Odpoveï Správy Národního Parku je hrubì zavádìjící
17.10.2000 - ©umavská kalamita neklesá, roste, mù¾e za to vítr
26.8.2000 - Na ©umave zacal pochod pro Národní park
25.8.2000 - Hnutí DUHA uvádí na pravou míru mystifikace Správy ©umavského Národního Parku
23.8.2000 - Hnutí DUHA podává trestní oznámení: správa národního parku po¹kozuje svìøený majetek - pøes varování expertù zbyteènì kácela pralesy, zanedbala proto polomy
18.8.2000 - Oficiální data potvrdila varování: kvuli zbyteènému kácení pralesù národní park nezvládl kùrovce v polomech druhých zón

30.11.1999 - M®P dokonèilo kácení a poté rozhodlo, ¾e se kácet smí
16.9.1999 - Správa parku hovoøí o chladném poèasí a hodlá proto nadále kácet, na ©umavì ale padají teplotní rekordy
12.9.1999 - Smrky uschly na smrèine, blokáda tu byla rovnì¾ - ale jinde, navíc symbolická a príli¹ krátká, ne¾ aby kácení ovlivnila
23.8.1999 - Zpochybnìním ¹etøení inspekce si Správa Národního parku urízla dal¹í kus ostudy
20.8.1999 - Napadené a "napadené" stromy - co v¹echno je kùrovcem ohro¾ený strom podle oficiální lesnické klasifikace
18.8.1999 - Hnutí DUHA vítá ¹etøení kácení zdravých stromù na ©umavì
17.8.1999 - Kùrovec? ale kde¾, CI®P odhalila kácení zdravých stromù
5.8.1999 - Správa Národního parku porá¾í stromy v Trojmezenském pralese, ackoli interní inspekce doporuèila nekácet
4.8.1999 - M®P pøiznalo, ¾e kácení na ©umave motivovala politika
30.5.1999 - Kùrovcové mýty: nejèastej¹í omyly v diskusích o ©umavì
26.5.1999 - Ku¾vart ¾ádá nezávislou kontrolu kùrovcového kácení, jeho úøedníci jí v¹ak brání
20.5.1999 - V Trojmezenském pralese zacaly padat první stromy Správa Národního parku ignoruje ministrovo stanovisko
19.5.1999 - Rozhodne nekácejte, øíká interní inspekce Národního parku o míste, kde bude národní park kácet
14.5.1999 - Správa ©umavského Národního Parku dala zelenou kácení, v nìkterých zónách v¹ak ¾ádná kalamita není
16.4.1999 - Prohlá¹ení øeditelù botanického a entomologického ústavu akademie vìd ÈR a vedoucího programu lesy hnutí DUHA
16.4.1999 - Hnutí DUHA varuje Ku¾varta pøed neodborným rozhodnutím
16.4.1999 - Ministr ru¹í pìtinu plochy prvních zón parku
15.4.1999 - Odborníkù, kteøí Ku¾vartovi doporuèují nekácet v nejcennìj¹ích èástech ©umavy, valem pøibývá
12.4.1999 - Proti kácení v nejcennej¹ích èástech ©umavy je i sám øeditel národního parku
9.4.1999 - Odborníci radí Ku¾vartovi: nekácejte v nejcennej¹ích èástech ©umavy

Tisková prohlá¹ení úèastníkù nenásilné blokády kácení v Trojmezenském pralese 1999

8.8.1999 - Pochod národními parky konèí: nìmecká strana ©umavy ukazuje zku¹enosti s kùrovcem
5.8.1999 - Podrobný program pochodu pro Národní Park ©umava
14.6.1999 - Správa Národního Parku nezvládá asanaci kùrovce plo¹nì
9.6.1999 - Správa NP© nezvládá asanaci kùrovce ve druhých zónách
8.6.1999 - Podrobnosti o napadení ekologického aktivisty na ©umavì. Nekteøí pracovníci Správy Národního Parku násilí schvalují.
1.6.1999 - Konflikt na ©umavì se vyostøuje: lesní dìlníci napadli ekologického aktivistu
20.5.1999 - Inspekce zaèala ¹etøit nekvalifikované zásahy proti kùrovci
21.4.1999 - ©umava na prahu nové kalamity? Správa Národního Parku bude mít problémy s likvidací polomu

3.11.1998 - Vìtrná katastrofa na ©umavì potvrdila argumenty zastáncù diferencovaného postupu proti kùrovci
12.3.1998 - Tì¾ba døeva v Národním Parku ©umava probíhá nìkolik let v rozporu se zákonem

29.8.1997 - "Tunelování" Národního Parku ©umava
28.8.1997 - Hnutí DUHA nepova¾uje snahu hledat univerzální lék na kùrovce za rozumnou
25.8.1997 - Kùrovec: hnutí DUHA se proti rozhodnutí inspekce neodvolá
11.4.1997 - Ne¹etrným zásahem proti kùrovci Národní park poru¹il zákon