Studie a dokumenty

Odborné posudky, studie a èlánky

Zpráva expertní mise Svìtového svazu ochrany pøírody IUCN

Podkladová studie pro expertní misi Svìtového svazu ochrany pøírody IUCN

WWF statement Sumava National Park

Zpráva Ramsarské mise - 5.- 8. èervna 2001

Expertní posouzení ¾ádosti NP ©umava o udìlení Diplomu Rady Evropy a návrh rozhodnutí


Mojmír Vla¹ín - Bezzásahové zony v NO ©umava z pohledu vegetaèní stupòovitosti
Jaromír Bláha - Horské smrèiny na ©umavì
Stanovisko pracovníkù Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kùrovcové gradace
Stanovisko Komise pro ¾ivotní prostøedí Akademie vìd ÈR k diskusi o ochranì pøírody v NP a CHKO ©umava
Zeman Robert/ - Výhody a omezení obcí le¾ících ve správním území Národního parku ©umava z hlediska zdrojù obecních pøíjmù/, 2008 - teze
Zeman Robert/ - Výhody a omezení obcí le¾ících ve správním území Národního parku ©umava z hlediska zdrojù obecních pøíjmù/, 2008 - celá práce
Re¹ení následkù orkanu Kyrill - posouzení vlivu
Jaromír Bláha - Pùsobení kùrovce: srovnání "asanaèního" a bezzásahového managementu v rùzných podmínkách
Boyd Evison - Budoucnost ©umavy - listopad 1994
Hofmeister, Svoboda - Samovolný vývoj horských lesù
Mgr. Pavel Hubený - Lesy pod Blatným
Je bezzásahovost protiprávní? - právní analýza
Hubený P, Èí¾ková P., Vìková struktura lesù ©umavy
Czeslaw Okolow - Role kùrovce v pøirozených porostech
RNDr. Richard Vi¹nák, PhD.: Vliv holin na ekosystém
Hans Kiener - Význam vìtrných polomù a hmyzích útokù pro pøirozený vývoj horských lesních ekosystémù
Magda Joná¹ová, Karel Prach - Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak
Jakus, R. - Problematika trvale udr¾ateµnej starostlivosti o lesy v podmienkach Tatranského národného parku.
Wojciech Grodzki a kol. - Effects of intensive versus no management strategies during a outbreak of the bark beetle Ips typographus in the Tatra Mts. in Poland and Slovakia
Mgr. Ivona Matìjková & Mgr. Magda Joná¹ová - Regenerace ¹umavských lesù pøi rùzných typech managementu
Katrin Meyer - Vergleich und Entwicklungmoeglichkeiten grenzuberschreitend benachbarter Nationalparke: Bayerischer Wald und ©umava
Miroslav Svoboda - Trojmezenský prales — realita nebo mýtus?
Bláha J., Krejèí F., Vla¹ín M. - Trojmezenský prales
Ing. Rastislav Jaku¹, PhD. - Stanovisko k problematike odumierania lesa a ochranných opatrení v oblasti rezervácie Trojmezná v NP ©umava
Miroslav Svoboda - Kalamitni svaznice èást A Miroslav Svoboda - Kalamitni svaznice èást B
Miroslav Svoboda - Kalamitní sva¾nice
Mgr. Tomá¹ Tichý - Závìreèná zpráva grantu “Vývoj a struktura Trojmezenského pralesa” za rok 2001
+ pøíloha
P. Je¹átko - Návrh na rozhodnutí o opatøeních v I. zónì NP ©umava na Lesní správì ®elezná Ruda v zónì c.19 - Jezero Laka
P. Je¹átko - I. zóna NP ©umava - zóna TROJMEZNÁ, SMRÈINA
J. M. Gutowski - Kornik drukarz - gatunek kluczowy
J. M. Gutowski - Ocena przyrodniczych skutków gradacji kornika drukarza w Puszczy Bialowieskiej
Odborné posudky k situaci v 1. zónì Prameny Vltavy v r.2003

Dokumenty

Dopis 50 vìdcù pøedsedùm koalièních stran 2014
Stanovisko øeditele Biologického centra Akademie vìd ÈR a dìkana Pøírodovìdecké fakulty Jihoèeské university k situaci v NP ©umava, bøezen 2011
Dopis øeditele Hnutí DUHA Petra Machálka øediteli NP ©umava Janu Stráskému, únor 2011
Dopis ¹éfa lesnickodøevaøského lobbistického sdru¾ení starostùm ¹umavských obcí, prosinec 2009
Výsledky turisticke ankety od pramenu Vltavy 2009
Stanovisko Hnuti DUHA k zaverecne zprave krajske expertni skupiny - zari 2009
Závìry terénní pochùzky k 10. výroèí mírumilovné blokády kácení v Trojmezenském pralese záøí 2009
Sociologický prùzkum, který v Jihoèeském kraji provedla spoeènost STEM 2008
Názory náv¹tevníkù NP ©umava - výsledky ankety od Ple¹ného jezera 2008
Stí¾nost Hnutí DUHA k Evropské komisi na Rakousko a Nìmecko kvùli po¹kození horských lesù v oblasti Trojmezí

záøí 2007 - Výsledky náv¹tìvnické ankety u Pramane Vltavy

Stanovisko vedcu po orkanu Kyrill

24. kvìtna 2006 - Prohlá¹ení Vìdecké sekce Rady NP ©umava k situaci v národním parku
duben 2006 - Stanovisko vìdcù a odborných pracovníkù k ochranì èeských lesù

prosinec 2005 - STANOVISKO BOTANICKÉHO ÚSTAVU AV ÈR K PROBLEMATICE LESNÍCH POROSTÙ 1. ZÓNY NP ©UMAVA
listopad 1994 - Budoucnost ©umavy - Boyd Evison
WWF statement Sumava National Park
Vize, poslání a strategické cíle Národního parku ©umava do roku 2010 - materiál Správy NP© a M®P zamítnutý obcemi a zástupci krajù na jednání Rady NP© dne 13. prosince 2006
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi správami národních parkù ©umava a Bayerischer Wald
Rezoluce IAG
1.9.2004 - Dopis prof. Pracha hejtmanovi Jihoèeského kraje - Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
14. 8. 2003 - Výzva èeských vìdcù: ZACHRAÒME ZBYTKY ©UMAVSKÝCH PRALESÙ
Sedm dùvodu proè neumo¾nit kácení v první zónì NP ©umava c.58 – Prameny Vltavy
19. 6. 2003 - Pøepis zvukového záznamu z „Diskusního odpoledne k souèasným problémùm managementu Národního parku ©umava“
2.2.2003 - Komentáø k „Podrobné argumentaci“ Správy NP ©umava - Jaromír Bláha
5. 2. 2003 - Záznam z diskuse o NP©, konané pøi pøíle¾itosti náv¹tìvy premiéra CR v Entomologickém ústavu AV CR
19.6.2002 - Dopis pøedsedy Èeského ramsarského výboru øediteli Správy NP© - RNDr. Petr Roth, CSc
©umava National Park Workshop 5-7 June 2000
Dopis Hnutí DUHA clenum Vedecké rady NP©
Zelená støecha Evropy (podklad Hnutí DUHA pro workshop WWF, kvìten 2000)
Stanovisko Hnutí Duha k návrhu Správy Národního Parku ©umava roz¹íøit asanaci stromù napadených kùrovcem i do 1. zón národního parku
Prohlá¹ení Entomologického ústavu k zásahùm v 1. zónì Národního parku ©umava
Doporuèení odborného grémia ministra pro NP z 1. zasedání dne 12.brezna 1999 k otázce diferencovaného zasahování v 1. zónách NP ©umava
Dopis úèastníkum schuze Národního lesnického komitétu 27. øíjna 1999
Závìry z pochùzky na Trojmezné - pøed ukonèením blokády záøí 1999
Zachraòme zbytky ¹umavských pralesù! - výzva vìdcù k mírumilovné blokádì 1999


Správní øízení

Pøehled významnìj¹ích správních aktù v letech 1989-1999

18. èervna 2000 - Podnìt k ¹etøení - opo¾dené zpracování 46 000 m3 vìtrných polomu v NP ©umava v roce 1999 - Jaromír Bláha
30. kvìtna 2000 - Odvolání proti rozhodnutí Správy NP a CHKO ©umava cj. 51-Vi/378/00 ze dne 16. 5. 2000 - Jiøí Kore¹
25. kvìtna 2000 - Odvolání proti rozhodnutí Správy NP a CHKO ©umava cj. 51-Vi/377/00 ze dne 5. 5. 2000 - Jiøí Kore¹
5. kvìtna 2000 - III. doplnìní Vyjádøení k øízení ve vìci vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm ve vybraných I. zónách ochrany pøírody NP ©umava a v I. zónì c. 124 - Jiøí Kore¹
3. kvìtna 2000 - Stí¾nost na opo¾dené zpracování vìtrných polomù Správou NP a CHKO ©UMAVA - Jaromír Bláha
2. kvìtna 2000 - II. doplnìní Vyjádøení k øízení ve vìci vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm ve vybraných I. zónách ochrany pøírody NP ©umava - Jiøí Kore¹
4. dubna 2000 - Doplnìní Vyjádøení k øízení ve vìci vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm ve vybraných I. zónách ochrany pøírody NP ©umava - opakovaná ¾ádost o preru¹ení øízení - Jiøí Kore¹
24. brezna 2000 - Vyjádøení k øízení ve vìci vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm v I. zónì ochrany pøírody NP ©umava c. 124 (Trojmezná) - ¾ádost o preru¹ení øízení - Jiøí Kore¹
1. února 2000 - ®ádost o vydání souhlasu k zásahùm

26. kvìtna 1999 - ®aloba proti rozhodnutí správního orgánu - Mgr. Martin Prokop
26. kvìtna 1999 - Odvolání proti rozhodnutí Správy NP a CHKO© cj. 51-Vi/408/99 ze dne 10. 5. 1999 - Jiøí Kore¹
14. dubna 1999 - Vec: II. Vyjádøení Hnutí DUHA Su¹ice k øízení ve vìci vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm a k opatøením v pøípadech mimoøádných okolností a nepøedvídaných ¹kod ve vybraných I. zónách ochrany pøírody NP ©umava - Jiøí Kore¹
8. dubna 1999 - Vyjádøení k ¾ádosti o kácení kùrovcem napadených stromù v 1. zónì Národního parku ©umava - RNDr. Franti¹ek Krahulec, CSc.
19. bøezna 1999 - Vyjádøení Ekologického právního servisu k øízení o vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm a k opatøením v pøípadech mimoøádných okolností a nepøedvídaných ¹kod ve vybraných I. zónách ochrany pøírody NP ©umava - Mgr. Martin Prokop
18. bøezna 1999 - Vyjádøení Hnutí DUHA Su¹ice k øízení ve vìci vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm a k opatøením v pøípadech mimoøádných okolností a nepøedvídaných ¹kod ve vybraných I. zónách ochrany pøírody NP ©umava - Jiøí Kore¹
10. února 1999 - ®ádost o vydání souhlasu k zásahùm proti ¹kùdcùm a k opatøením v pøípadech mimoøádných okolností a nepøedvídaných ¹kod - § 22 odst. 1 zákona c. 114/1992 Sb. a v I. zónách NP©