Národní park Bavorský les

Národní park Bavorský les

Vývoj lesa v Národním parku Bavorský les v letech 2006 - 2011
Mayer M., Job H., Srovnání hospodáøského dopadu mìkké turistiky vùè i klasickému lesnicko ‐ døevaøskému vyu¾ití Národního parku Bavorský les
Národní park Bayerischer Wald jako regionální hospodáøský faktor
Výsledky inventury obnovy lesù napadených kùrovcem ve vy¹¹ích polohách NP Bayerischer Wald 2005
Národní park a turismus
Znovu pøicházíme - Michael Suda, Bernhard Pauli
Marco Hurich, prezentace z pøedná¹ky "Lessons from 30 years of natural disturbances in the Bavarian Forst National Park" Praha 7.1.2012
Muller J. a kol., The European spruce bark beetle Ips typographus in a national park: from pest to keystone species
Marco Heurich a kol. - výsledky výzkumu v NP Bavorský les a NP ©umava
European Diploma of Protected Areas awarded to the Bayerischer Wald National Park, (tisková zpráva zde)
Chránit pøírodu v národním parku - Hans Bibelriether
Seelensteig – cesta lesních pro¾itkù v NP Bayerischer Wald
17. 10. 2002 - Tisková zpráva - Silnìj¹í dorost ve vysokohorských polohách
Význam vìtrných polomù a hmyzích útokù pro pøirozený vývoj horských lesních ekosystémù
Klimatické faktory ovlivòující kùrovce
Nabídka biotopù
Pøírodní pohromy jako hnací motor vývoje lesa
Závìreèné poznámky k vývoji lesa
Oznámení o vydání nového znìní vyhlá¹ky o Národním parku Bavorský les
14.1.1994 - Vývoj kùrovce v NP Bavorský Les
Záznam z jednání expertního gremia k problematice kùrovce v NP Bavorský les v St.Oswald 1998
Kùrovcová problematika v národním parku Bavorský les, Referát Dr. Hansjochena Schrötera, St.Oswald 1998
Zmlazování a zalesòovaní v horských polohách národního parku Bavorský les, Referát Prof. Dr. Antona Fischera, St.Oswald 1998