Splachy lesní pùdy, otrávená øeka

Pøi de¹ti odná¹í voda lesní pùdu a jedovaté látky vzniké v bahnì (amoniak, fenoly) ......


... do potokù a øek.

V Blanici, dosud jedné z nejèist¹ích øek, dochází k úhynum ryb - pstruhù, vranek a støevlí.

(foto na druhém a tøetím øádku ZO ÈSOP 19/1)