Masivní eroze lesní pùdy a naru¹ení vodního re¾imu

zaèátek èervence 2007

Èeská inspekce ¾ivotního prostøedí nezabránila dal¹ímu po¹kozování lesní pùdy, naru¹ení vodního re¾imu a erozi

konec èervence 2007

záøí 2007

øíjen 2007