"Asanace" erozních rýh

Po "asanaci" erozních rýh zùstavají na kraji lesa tuny lesní pùdy splavené z holin a vyjetých kolejí.

Erozní rýhy a vyjeté koleje i po "asanaci" fungují v lese jako drená¾. Soustøeïují i nadále povrchový odtok vody.

  

øíjen 2007