Plo¹né znièení lesní pùdy pojezdy tì¾kých kolových strojù v lesích a po holinách

zaèátek èervence 2007

Èeská inspekce ¾ivotního prostøedí nezastavila ani neomezila po¹kozování lesní pùdy:

konec èervence 2007

záøí 2007

øíjen 2007