Holiny, odvoz a pálení klestu

Na rozsáhlých holinách s obna¾enou pùdou bude nyní docházet k mineralizaci a odplavení povrchové vrstvy humusu. Navíc je odvá¾eno nejen v¹echno døevo, ale i klest a dal¹í tì¾ební zbytky. Na nìkterých místech se klest spaluje. Do pùdy se nevrací ¾ádné ¾iviny pro pøí¹tí generaci lesa.

øíjen 2007