Význam velkých ¹elem

Vlk a rys jsou tzv. predátoøi a mají v lese nezastupitelnou úlohu – pomáhají udr¾ovat pøírodní rovnováhu. Vlk brání les pøed pøemno¾ením jelenù a divoèákù, rys pøed pøemno¾ením srnèí zvìøe. Mezi predátorem a jeho koøistí existuje tzv. zpìtná vazba, která zaji¹»uje, ¾e se predátor nemù¾e pøemno¾it a zcela vyhubit svoji koøist. Máme-li napø. v lese hodnì srnèí zvìøe, zaène se rozmno¾ovat rys, který zpùsobí to, ¾e stavy srnèí zvìøe klesnou. Rys má tím pádem ménì potravy, tak¾e se zvý¹í úmrtnost rysích mláïat nebo nìkteøí rysové odejdou jinam. Poèet rysù tak klesne, stavy srnèí zvìøe zaènou opìt stoupat a kolobìh se opakuje. Ve stabilizovaných populacích platí pravidlo, ¾e vlk i rys loví pøednostnì slabé a nemocné.

Pøemno¾ení spárkaté zvìøe


Po vystøílení v minulých stoletích ztratila spárkatá zvìø (jelení, srnèí) pøirozené nepøátele. Èlovìk (myslivec) nedokázal vlka a rysa plnohodnotnì nahradit. Jeleni i srnci se pøemno¾ili, je jich nyní v lesích mnohonásobnì více, ne¾ odpovídá pøírodní rovnováze. Spárkatá zvìø dnes doslova spásá témìø ve¹keré pøirozené zmlazení stromù, okusuje vysazené sazenièky a loupe mladé stromky. Celkové spoèitatelné ¹kody zpùsobené pøemno¾enou zvìøí se odhadují na 1,2 miliardy korun roènì. ©kody na pøirozeném zmlazení jsou nevyèíslitelné. Spárkatá zvìø znemo¾òuje pøirozenou obnovu lesa a les umìle obnovený èlovìkem u¾ není tak odolný vùèi kalamitám. Proto chceme-li zdravé lesy, potøebujeme vlky a rysy.

Pytláci


V minulosti lidé velké ¹elmy na na¹em území zcela vyhubil. Nyní se k nám vlk, rys i medvìd zaèínají opìt pomalu vracet. Pøesto, ¾e jsou tyto ¹elmy v Èeské republice zákonem chránìny a jejich zabití je trestným èinem, stávají se stále èastìji terèem pytlákù. V nìkterých oblastech hrozí jejich opìtovné vyhubení. (fotka – rys v pasti)
Státní orgány ochrany pøírody, které má ochranu velkých ¹elem na starosti, dosud nemají dostatek finanèních ani lidských zdrojù na jejich úèinnou ochranu. Hnutí DUHA se problematice velkých ¹elem vìnuje soustavnìji od roku 1999, kdy zahájilo projekt Záchrana a návrat velkých predátorù. Jeho souèástí je vedle besed, pøedná¹ek, výstav, mediální kampanì a snahy o zmìnu legislativy také terénní monitoring provádìný  Vlèími hlídkami. Od ledna 2005 se k Vlèím hlídkám, probíhajícím u¾ ¹estým rokem v Beskydech, pøidávají Rysí hlídky na ©umavì.