Rys ostrovid

je koèkovitá ¹elma asi 60 cm vysoká, o prùmìrné hmotnosti 20 kg. Døíve ¾il rys ve vìt¹inì na¹ich lesù, ale v minulých stoletích jej lovci vyhubili. Nyní se rys do nìkterých oblastí opìt navrátil (Beskydy, Jeseníky, ©umava a Po¹umaví, Dìèínská vrchovina). Hlavní potravou rysa je srnèí zvìø (popø. kamzíci), v nìkterých oblastech umìle vysazení mufloni. Rys v¹ak loví také drobné hlodavce, slab¹í kolouchy a lanì, li¹ky, zatoulané psy a nìkdy i ovce.