Kontakt na nás

Velké ¹elmy se neobejdou bez na¹í – a Va¹í pomoci. Jestli¾e vás oslovila my¹lenka Rysích hlídek a máte zájem se aktivnì podílet na monitoringu ¹elem v terénu, vyu¾ijte, prosím, nìkterého z kontaktù:

Kateøina Ulmanová, e-mail: katerina.ulmanova@hnutiduha.cz
Hnutí DUHA
Lublaòská 18
162 00  Praha
tel.: 222 513 859