Co jsou Rysí hlídky

Co jsou vlastnì Rysí hlídky?

Jednou z mála mo¾ností mo¾ností, jak zastavit neustálé ubývání ¹elem z na¹ich lesù, je kromì dlouhodobé osvìtové kampanì pøímá ochrana ¹elem v terénu za pomoci speciálnì vy¹kolených dobrovolníkù. Dobrovolníci, jejich¾ èinnost zaji¹»uje Hnutí DUHA, se od ledna 2005 budou na ©umavì podílet na terénním monitoringu rysa ostrovida a svou pøítomností zároveò odrazovat pøípadné pytláky. 

Co dìlají Rysí hlídky?

Zoologická pozorování

První dùle¾itou funkcí monitoringu je  zji¹»ování pobytových znakù rysa. Dobrovolníci poøizují sádrové odlitky nalezených stop a sbírají jejich trus nebo srst, které pak slou¾í k dal¹ím výzkumùm. 

Ka¾dodenní pohyb v terénu

Dal¹ím úkolem Rysích hlídek je ustavièný pohyb v terénu. Svou pøítomností  dobrovolníci odrazují lovce od støelby na chránìné ¹elmy a dokumentují pokusy o nelegální lov ¹elem. Aktivita hlídkaøù je zesílena v zimním období, kdy jsou rysi nejèastìji likvidováni (kvùli zimní srsti, která je kvalitnìj¹í ne¾ letní, a také proto, ¾e probíhá myslivecká sezóna). V horách  dobrovolníci rozvì¹ují cedulky upozoròující lovce na to, ¾e území støe¾í dobrovolné hlídky.