Mo¾nosti podpory

Rysí hlídky zatím probíhají na vlastní náklady dobrovolníkù. Nemáte-li èas úèastnit se Rysích hlídek, ale rádi byste pøispìli finanèním nebo materiálním darem, napi¹te nám.

Na oplátku vám mù¾eme nabídnout podìkování na na¹ich www stránkách a Rysí dìkovný certifikát.