1 Ple¹né jezero

Pro zvìt¹ení fotografií kliknìte na obrázek na konci stránky.

foto 1

foto 1

Mezi pøírodní perly ©umavy a Bavorského lesa  patøí 8 ledovcových  jezer. Pìt z nich je na èeské stranì - jezero Laka, Prá¹ilské a Ple¹né na území národního parku, Èerné a Èertovo jezero v CHKO ©umava. Ple¹né jezero se rozkládá v nadmoøské vý¹ce 1089 metrù na svahu nejvy¹¹í hory èeské èásti ©umavy Plechý (1378 m). Pøes jeden kilometr dlouhý ledovec zde vyhloubil kar a navr¹il èelní morénu 30–40 metrù vysokou. V dobì meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce tuto prohlubeò. Nad hladinou jezera se  tyèí skalní Jezerní stìna vysoká asi 330 m

foto 2

foto 2
V jezeøe roste vzácná vodní rostlina ¹ídlatka jezerní. Z jezera vytéká Jezerní  potok, který  se u ®elnavy vlévá do Vltavy. Jeho vody od roku 1791, kdy byla èelní  moréna  opatøena výtokovým zaøízením, slou¾ily k napájení  Schwarzenberského plavebního kanálu

foto 3

foto 3
Ple¹né jezero je elipsovitého tvaru o délce 540 m a ¹íøce 150 m, má rozlohu 7,48 hektaru, maximální hloubka èiní 18,3 metru. Z vyhlídky od pomníku básníka Adalberta Stiftera je patrné houfné odumírání smrkù v karu jezera, ve známém Trojmezenském pralese. Není to ale konec lesa, nýbr¾ jedna z vývojových etap smìøující k jeho zdárnému samovolnému znovuobrození. Pojïme se na to do Trojmezenského pralesa podívat

Fotografie lze zvìt¹it kliknutím na obrázek.