4 Kní¾ecí plánì

Pro zvìt¹ení fotografií kliknìte na obrázek na konci stránky.

Foto 1

Foto 1
Kní¾ecí Plánì. Zde stávala obec s pøevahou nìmeckých starousedlíkù. Po II. svìtové válce byli obyvatelé obce odsunuti do Nìmecka a vesnice rozboøena pøi vojenských cvièeních

Foto 2

Foto 2
Pastviny kolem Furíku. Dne¹ní krajina je hojnì vyu¾ívána k extenzivní pastvì dobytka. Pastva podporuje výskyt nìkterých vzácnìj¹ích bylin, napøíklad prhy arniky, jestøábníku oran¾ového nebo v¹ivce lesního

Foto 3

Foto 3
Pohled k Bavorskému lesu. V remízcích se zdr¾uje celá øada ptákù. V ladovitých podmáèených loukách hnízdí vzácný, divoké slípce podobný chøástal polní

Foto 4

Foto 4
Romantický pohled k Buèinì

Fotografii lze zvìt¹it kliknutím na obrázek.