3 Kalamitní svá¾nice pod Trojmezenským pralesem

Pro zvìt¹ení fotografií kliknìte na obrázek na konci stránky.

Foto 1

Foto 1
Pod Trojmezenským pralesem se nacházejí rozsáhlé vytì¾ené holiny kolem tzv. kalamitní svá¾nice. Tato oblast není veøejnosti pøístupná, nav¹tívit jí mù¾ete s exkursí poøádanou Hnutím DUHA (pøihlá¹ky zde).


V¹e zaèalo je¹tì pøed vznikem národního parku v roce 1988 a 1989 výstavbou ¹iroké lesní cesty. Vybudovaly ji Vojenské lesy, které chtìly získat pøístup k zásobám døeva. Tím ale otevøely cestu vìtru, který zaèal porosty okolo cesty porá¾et. Na vytvoøených porostních stìnách se zaèal mno¾it kùrovec. Od té doby se tu ka¾dým rokem opakují dal¹í a dal¹í tì¾by kùrovcem napadených stromù èi polomù a holiny dosahují obrovských rozmìrù. Pouze na jihu (suché stromy na obzoru) zastavila tì¾by první zóna Trojmezná

Foto 2

Foto 2
Na holinách, kde pùda není chránìná a chybí stín ¾ivých i suchých stromù, se dramaticky mìní podmínky. Dochází k mineralizaci a odplavení humusu (povrchová vrstva pùdy). Mizí nìkteré lesní druhy rostlin a ¾ivoèichù, plochy zarùstají svìtlomilnými travinami. Zatímco les se suchými stromy zùstává lesem, na holinách lesní prostøedí úplnì mizí

Foto 3

Foto 3
Erozními rýhami po tì¾kých strojích a lanovkách odtéká voda, oblast se vysu¹uje. Zbylé ¾ivé stromy trpí nedostatkem vláhy a jejich zdravotní stav se zhor¹uje

Foto 4

Foto 4
Na balvanitých svazích dochází k erozi…

Foto 5

Foto 5
…lesní pùda nav¾dy mizí

Foto 6

Foto 6
Celá oblast se mìní v jednu obrovskou holoseè

Foto 7

Foto 7
Roz¹iøování holin je vidìt také z dru¾icových snímkù. Takhle to vypadalo kolem kalamitní svá¾nice v roce 1995

Foto 8

Foto 8
A takhle v roce 2006. Vykácené holiny jsou svìtle rù¾ové. Bílá místa na rù¾ových plochách ukazují, kde do¹lo masivním odplavením lesní pùdy k obna¾ení kamenù

Foto 9

Foto 9
Rok 2007. Kolotoè vìtru, kùrovce a motorových pil: znovu padají porostní stìny na okrajích holin, ty  se dále roz¹iøují. Mizí dal¹í pùvodní smrkové lesy první generace po pralese

Foto 10

Foto 10
Dosud stojící stromy obna¾ené pøedchozími „asanaèními“ tì¾bami rozmetal orkán Kyrill

Foto 11

Foto 11
Jak to zastavit?

Foto 12

Foto 12
Jediným øe¹ením je roz¹íøit a scelit první zóny národního parku a ponechat je pøírodì. Padlé stromy chrání nejen své mladé potomky, kteøí tu vyrùstají, ale také pùdu – placentu lesa. Rozmno¾í se sice kùrovec a napadne okolní smrky. Ponecháme-li je suché stát, budou fungovat jako vìtrolam a ochrání pøed vìtrem ostatní. Bude zále¾et na poèasí, jak dlouho pøemno¾ení kùrovce potrvá a kolik stromù uschne. Pro budoucnost lesù je v¹ak tato cesta lep¹í. Správa národního parku proto ponechala v oblasti kalamitní svá¾nice èást polomù po Kyrillovi le¾et, kolotoè rozrùstání holin se zastaví

Fotografie lze zvìt¹it kliknutím na obrázek.