Pìstování monokultur smrku a borovice

Døíve zde byly vysázené smrkové a borové monokultury.

A na holinách se stále vysazují dal¹í nové monokultury jehliènatých døevin....

Døevo z takto vypìstovaných lesù je velmi nekvalitní.