Pálení pneumatik v lesích

Vztah k pøírodì: na lesní správì Plasy pracovníci místní lesní akciové spoleènosti nejen¾e spalují klest, èím¾ ochuzují ekosystém o organické ¾iviny, ale pálí pøitom i pneumatiky.