Holose?e

Holoseèe tvale po¹kozují lesní pùdu. Mizí ¾iviny, pùda ztrácí schopnost zadr¾ovat srá¾ky. Stromy vypìstované na holinách jsou oslabené a snadno podléhají kalamitám.

Rozorávání holin pøed výsadbou likviduje tenkou vrstvu humusu a  je¹tì více urychluje ztrátu ¾ivin