LÈR: po¹kození chránìného území Královský Hvozd

Vyjeté hluboké koleje a eroze lesní pùdy.

Vyjeté hluboké koleje a eroze lesní pùdy.

Tì¾kými tì¾ebními stroji rozje¾dìná lesní pùda a její následná eroze a¾ na skalní podlo¾í.

Tì¾kými tì¾ebními stroji rozje¾dìná lesní pùda a její následná eroze a¾  na skalní podlo¾í.

Èerstvì vytvoøená holina na høebeni. Nejbli¾¹í dé¹» spláchne tenkou vrstvu obna¾ené lesní pùdy.

Èerstvì vytvoøená holina na høebeni. Nejbli¾¹í dé¹» spláchne tenkou  vrstvu obna¾ené lesní pùdy.

Lesy ÈR s.p. tì¾í pomocí tì¾ké techniky dokonce i na su»ových polích (kamenné moøe). Nejbli¾¹í de¹tì zbylou lesní pùdu zcela spláchnou.

Lesy ÈR s.p. tì¾í pomocí tì¾ké techniky dokonce i na su»ových polích  (kamenné moøe). Nejbli¾¹í de¹tì zbylou lesní pùdu zcela spláchnou.

Po nìkolika letech je z míst, kde projely tì¾aøské stroje, pùda zcela odplavena.

Po nìkolika letech je z míst, kde projely tì¾aøské stroje, pùda zcela  odplavena.

Horský les po¹kozený tì¾kou technikou ztrácí svou dùle¾itou funkci - nedoká¾e zadr¾et srá¾ky. Erozní rýhy odvádìjí vodu dolù, kde pak snadnìji vznikají povodnì.

Horský les po¹kozený tì¾kou technikou ztrácí svou dùle¾itou funkci -  nedoká¾e zadr¾et srá¾ky. Erozní rýhy odvádìjí vodu dolù, kde pak  snadnìji vznikají povodnì.

Po nìkolika letech vymele voda v erozních linkách a¾ jeden a pùl metru hluboká koryta, kudy pøi de¹tích odtéká stále více a více vody.

Po nìkolika letech vymele voda v erozních linkách a¾ jeden a pùl  metru hluboká koryta, kudy pøi de¹tích odtéká stále více a více vody.

Zatímco bì¾né de¹tì splachují z holin a erozních linek lesní pùdu, pøívalové de¹tì berou do údolí i velké kameny.

Zatímco bì¾né de¹tì splachují z holin a erozních linek lesní pùdu,  pøívalové de¹tì berou do údolí i velké kameny.

Brutální zpùsob tì¾by døeva v chránìném území: po¹kozené, odøené èi dokonce vyvrácené okolní mladé stromky - buky, jedlièky i smrky. V místech kudy projela tì¾ká technika, jsou po¹kozeny koøeny okolních stromù.

Brutální zpùsob tì¾by døeva v chránìném území: po¹kozené, odøené èi  dokonce vyvrácené okolní mladé stromky - buky, jedlièky i smrky. V  místech kudy projela tì¾ká technika, jsou po¹kozeny koøeny okolních stromù.