Úvod

Národní park ©umava slou¾í èeské veøejnosti u¾ pøes deset let. Chrání pro nás pestrou mozaiku bohatých ra¹elini¹», smrkových i bukových pralesù, horských luk, prudkých øek a ledovcových jezer. Tvoøí nejvìt¹í souvislý komplex lesù ve støední Evropì, nazývaný její zelenou støechou. Domov zde mají desítky ohro¾ených druhù rostlin a ¾ivoèichù, jako jsou rys, los èi tetøev.

Národní park má nádhernou krajinu zachovat - a zajistit, ¾e ji budou moci nadále obdivovat turisté, kterých sem ka¾doroènì pøijí¾dìjí dva milióny. Pouze málokteré místo u nás mù¾e se ©umavou soupeøit v pùvabu a popularitì. Oblibì se tì¹í divoký tok Vydry, Ple¹né jezero, prameny Vltavy i horské slatì.

Pouze na papíøe

Hnutí DUHA léta upozoròovalo, ¾e ©umava je národním parkem pouze na papíøe. Zpráva loni potvrdila na¹e výhrady: ©umava nesplòuje mezinárodní standardy pro národní parky.

V pøísnì chránìných unikátních pralesovitých smrèinách tzv. prvních zón národního parku se toti¾ i pøes nesouhlas vìdcù kácely kùrovcem napadené stromy. Pøitom v evropských národních parcích bývá samozøejmostí nechat tyto stromy stát. Pùsobení kùrovce je – stejnì jako tøeba vichøice nebo lavina – souèástí pøirozených promìn ekosystému horského pralesa. Navíc první zóny jsou roztøí¹tìné do desítek malých, izolovaných ostrùvkù. Takové malé plo¹ky ekosystému nejsou samostatnì ¾ivotaschopné.

Úspìch

Ministr ¾ivotního prostøedí po nìkolikaleté kampani Hnutí DUHA rozhodl, ¾e zastaví kácení ve zbytcích ¹umavských pralesù, vymìní øeditele národního parku a razantnì zmìní jeho koncepci. Nyní se bude rozhodovat o konkrétních opatøeních na jednotlivých místech: kde se kácet bude, kde nikoli, jak se má která èást parku vyu¾ívat. Úkolem Hnutí DUHA je pomoci shodì mezi úøedníky, vìdci, obcemi a politiky. Abychom v této dùle¾ité práci mohli pokraèovat, potøebujeme Va¹i pomoc.

Podpoøte Hnutí DUHA