Stanovisko účastníků blokády Trojmezenského pralesa k jednání o jejím ukončení dne 27.8.1999


Účastníci blokády vyhověli požadavku správy NP Šumava a přihlašují se ke spoluzodpovědnosti za vývoj ekosystému Trojmezenského pralesa, pokud bude zastaveno kácení v této lokalitě.
Účastníci blokády vyhověli požadavku správy NP Šumava a připravují svůj jmenný seznam, jehož část již byla správě parku předána.
Účastníci blokády se rozhodli ustoupit ze svého požadavku bezzásahového režimu v Trojmezenském pralese na minimální část nejcennějších porostů (konkrétně na území bývalé Státní přírodní rezervace Trojmezná hora. Bude-li kácení v této lokalitě zastaveno, neprodleně blokádu ukončí.
V době, kdy nebude probíhat kácení, a v případě dohody také po jeho oficiálním ukončení nabízejí účastníci blokády, že zdarma vypomohou při zalesňování kalamitních holin ve II. zóně NP pod Trojmeznou horou.
Návrh Správy NP a CHKO Šumavy omezit bezzásahový režim na Plešné jezero a jeho bezprostřední okolí považují účastníci blokády za zcela nepřijatelný. Týká se z větší části území, ve kterém kůrovcem napadené stromy nejsou (jezero, kamenné moře) nebo je těžba těžko uskutečnitelná (jezerní stěna). Správou navržené území je příliš malé pro zachování přírodních procesů neovlivněných destrukcí okolních pralesovitých ekosystémů. (Podrobné zdůvodnění a srovnání obou variant viz. příloha).
Účastníci blokády po zhodnocení dosavadního vývoje uvádějí:
1.) Blokáda v I. zóně č. 124 Trojmezná je úspěšná, podařilo se zastavit destrukci pralesního ekosystému, kterou Správa NP Šumava prováděla kácením kůrovcem napadených stromů.
2.) Blokáda žádným způsobem neovlivnila průběh asanace v ostatních I. zónách ochrany přírody NP Šumava (55 lokalit).

Účastníci blokády upozorňují Správu NP Šumava:
- že vytvářením rozsáhlých holin v II. zóně na hranici s I. zónou snižuje výrazně jejich stabilitu, místy dochází až k trvalé likvidaci lesních ekosystémů, narušení vodního režimu a půdní erozi
- že Správa NP Šumava při změně zonace prohlašovala opakovaně, že nově vzniklé fragmentované části I. zóny jsou tvořeny přirozenými porosty a že budou bezzásahové. Nyní předešlá tvrzení zpochybňuje a v I. zónách zasahuje.
- že zásahem v I. zónách NP Šumava způsobuje v ekosystémech ekologické škody značného rozsahu tím, že narušuje přirozené procesy, které jsou předmětem ochrany. To může mít zásadní vliv na další vývoj celého národního parku zpochybněním jeho existence.
Dále účastníci blokády upozorňují Správu NP a CHKO Šumava:
- že nejenom účastníci blokády, ale také Správou najatí dřevorubci a lesníci, kteří nejsou zaměstnanci parku, vstupují do I. zóny, aniž by měli povolení ke vstupu. Kromě toho v I. zóně kouří, zahazují odpadky apod.
- že NP Šumava nemá výjimku pro zásah do životního prostředí zvláště chráněných druhů podle zákona 114/92 Sb. Tímto se SNPŠ dopouští závažného porušování zákona.
- že souhlas orgánu státní správy ochrany přírody s kácením v I. zónách NP Šumava neumožňuje kácení zdravých či suchých stromů, a přesto se toto děje.
mluvčí blokády: RNDr.Mojmír Vlašín, Ing.Leo Košťál, MVDr. Jaromír Bláha , Jiří Koreš